بیست و سومین نشریه عتف

بیست و سومین گاهنامه پژوهش و فناوری وزارت عتف

بیست و سومین گاهنامه پژوهشی و فناوری عتف وابسته به معاونت پژوهش و فناوری  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را در قسمت دانلود فایل ببینید.

ضمنا از نظرات و پیشنهادات در جهت بهبود و ارتقای کیفی این گاهنامه استقبال خواهد شد.