ارزیابی دانشکده‌ها بر مبنای مسئولیت‌های اجتماعی

ارزیابی دانشکده‌ها بر مبنای شاخص‌های مسئولیت‌های اجتماعی

اولین بار نظام رتبه‌بندی معتبر بین المللی در سال 2019، اثرات اجتماعی دانشگاه‌ها را مورد ارزیابی قرار داد و اثرات دانشگاه‌ها بر جامعه را بر اساس 17 هدف توسعه پایدار اندازه گیری کرد.

در سال 1399 بر اساس ابلاغ وزارت علوم، طی جلسات متعدد برگزار شده توسط مدیر محترم طرح ارتقا تراز بین‌المللی دانشگاه با حضور معاونت‌های محترم دانشگاه، شاخص‌های مسئولیت اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت.

در فایل زیر به این شاخص ها اشاره شده است. لطفا به دقت مطالعه کنید.