برگزاری دوازدهمین لایو اینستاگرامی پارک
برگزاری دوازدهمین لایو اینستاگرامی پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس با موضوع فرآیندهای ارزیابی و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان
پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس در نظر دارد، دوازدهمین لایو اینستاگرامی خود را با موضوع فرآیندهای ارزیابی و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان برگزار کند.
مهمان این برنامه دکتر محمد مهدی رجا، سرارزیاب مرکز شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان از کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان و نظارت بر اجرا معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری است.
زمان برگزاری: ساعت 15:00 تا 14:00، روز چهار‌شنبه 8 بهمن 99
محل برگزاری: لایو اینستاگرام- غیرحضوری