برگزاری سیزدهمین لایو اینستاگرامی پارک تربیت‌مدرس
برگزاری سیزدهمین لایو اینستاگرامی پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس با موضوع معرفی کارآفرین با بیش از 50 محصول دانش‌بنیان

پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس در نظر دارد، یازدهمین لایو اینستاگرامی خود را با موضوع معرفی سیدحسن سید منافی، کارآفرین با بیش از 50 محصول دانش‌بنیان برگزار کند.

سیدحسن سید منافی، عضو انجمن ملی نخبگان و مخترعین کشور و کارآفرین مخترع نمونه است.

زمان برگزاری: ساعت 17:00 تا 18:00، شنبه 1 خرداد 00
محل برگزاری: لایو اینستاگرام- غیرحضوری