دوره‌های آموزشی زمستانه «مدرسه کسب و کار مدرس»

دوره‌های آموزشی زمستانه «مدرسه کسب و کار مدرس»

دوره‌های آموزشی زمستانه «مدرسه کسب و کار مدرس»
شرکت در دوره‌های تخصصی برای دانشجویان دانشکده مرتبط با 70% تخفیف
کد تخفیف: modaresbs
اطلاعات بیشتر در پیوند سایت مدرسه کسب و کار مدرس