پنجمین شماره خبرنامه پارک مدرس
چهل و ششمین ماهنامه وزارت علوم
اولین شماره خبرنامه تکنوپارک
پنجمین شماره نشریه نان آفرینان
یازدهمین خبرنامه آموزش عالی