جلسه بازدید از نمایشگاه دائمی مرکز تعمیرات الکترونیک نهاجا

بازدید از نمایشگاه دائمی قطعات نهاجا با حضور دکتر فتح اللهی معاون پژوهشی دانشگاه تربیت مدرس و معاونین محترم پارک علم و فناوری مدرس صورت گرفت.
این بازدید به منظور آشنایی متقابل از ظرفیت توانمندی طرفین و اقدام و عمل در راستای نیل به توسعه انجام شد.

پیرو مذاکرات مسئولین پارک و نماینده مرکز پژوهش مقرر گردید از توانمندیهای پارک مدرس در جهت تامین نیازمندیهای نهاجا استفاده گردد.

1394/12/25