بازدید دکتر محمود شیخ زین الدین، معاون نوآوری و تجاری سازی فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از پارک علم و فناوری مدرس

دکتر محمود شیخ زین الدین، معاون نوآوری و تجاری سازی فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از پارک علم و فناوری مدرس بازدید کرد. در ابتدای این بازدید و در نشست مشترک با مدیران ارشد پارک و دانشگاه تربیت مدرس مسائل و مشکلات، مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این جلسه دکتر فتح اله امی سرپرست پارک، ضمن خوش آمدگویی و تشریح فعالیتهای صورت گرفته، به معرفی مراکز رشد پنجگانه پارک پرداخته و خواهان همکاری و حمایت بیشتر معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در این زمینه شد.در ادامه دکتر سید حسین موسوی، مدیریت روابط عمومی و بین الملل با ارائه گزارشی از وضعیت تعداد واحدهای مستقر و میزان فعالیت این واحدها، بر ضرورت ایجاد امکانات بیشتر در پارک تأکید نمود. پس از آن دکتر احسان موحدنژاد، مدیر طرح و برنامه پارک نیز ضمن ارائه گزارش طرح ها و برنامه های پیش روی پارک، تکمیل پروژه های عمرانی آتی پارک را منوط به تخصیص بودجه و تأمین منابع مالی دانستند. در پایان این نشست، بازدیدی از واحدهای مستقر در مرکز رشد پارک علم و فناوری مدرس صورت گرفت.

1395/01/31