برگزاری جلسه واحدهای فناور با مرکز فاوا

برگزاری جلسه واحدهای فناور مستقر در پارک علم و فناوری مدرس با مرکز توانمند سازی و تسهیل گری کسب و کارهای نوپا (فاوا)

این جلسه با حضور دکتر حسینعلی پور معاونت فناوری پارک، دکتر موسوی مدیر روابط عمومی و بین الملل پارک، دکتر عرفانی سرپرست مرکز رشد علوم پایه و دکتر ابراهیمی سرپرست مرکز رشد فناوری و همچنین جمعی از واحدهای فناور مستقر برگزار گردید.
این رویداد با هدف معارفه مرکز فاوا و نمایندگان واحدهای فناور معرفی شده از پارک با زمینه فعالیت ICT برگزار گردید و ارائه خدمات مشاوره  ای و آموزشی از طرف  مجموعه فاوا به صورت تخصصی به کسب و کارهای نوپا، اصلی ترین نقطه همکاری پارک و فاوا بیان شد.
در ادامه واحدهای فناور به اجمال توضیحاتی را در مورد ایده محوری و فعالیتهای انجام شده ارائه دادند.
سوالات متعددی نیز از سوی نمایندگان واحدها مطرح و توسط نمایندگان فاوا پاسخ داده شد.

1395/05/03