گزارش بازدید آقای دکتر قره یاضی

گزارش بازدید آقای دکتر قره یاضی از پارک علم و فناوری مدرس

مراسم بازدید آقای دکتر بهزاد قره یاضی رییس امور پژوهش و فناوری سازمان مدیریت و برنامه ریزی از مرکز رشد پارک علم و فناوری مدرس با حضور آقای دکتر بختیاری و خانم اولادی، سرپرست پارک آقای دکتر فتح اله امی، معاونین و مدیران ارشد پارک علم و فناوری مدرس برگزار گردید.
در ابتدای مراسم بازدیدی از واحدهای مستقر در مرکز رشد پارک مدرس صورت گرفت و میهمانان ضمن آشنایی با دستاوردهای این مرکز از نزدیک با فناوران و صاحبان ایده مستقر در پارک مدرس دیدار و گفتگو کردند.
در ادامه نیز جلسه ای با حضور مسئولین پارک و مدعوین برگزار گردید. در این جلسه بر همکاری هر چه بیشتر بین پارک علم و فناوری مدرس و سازمان مدیریت و برنامه ریزی تاکید گردیده و ایجاد کریدورهای اقتصادی جهت ورود به بازارهای جهانی را از اهم سیاستگذاریهای این سازمان برشمردند.

1395/02/29