بازدید از نمایشگاه تجهیزات نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران

بازدید از نمایشگاه تجهیزات نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با حضور معاون فناوری پارک علم و فناوری مدرس، آقای دکتر سید مصطفی حسینعلی پور، مدیر روابط عمومی و بین الملل، آقای دکتر سید حسین موسوی، مدیر مرکز رشد فناوری و مهندسی، آقای دکتر ابراهیمی و جمعی از کارشناسان و واحدهای مستقر در پارک انجام گرفت.
در این بازدید که با هدف تعامل بین فناوران مستقر در پارک و نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران برگزار شد، نماینده ای از نیروی هوایی ارتش نیز حضور داشت که ضمن معرفی دستاوردهای نیروی هوایی به تشریح قطعات و تجهیزات نمایشگاه نیز پرداخت.
در ادامه سوالاتی از سوی میهمانان مطرح گردید که به آنها پاسخ داده شد. در پایان مراسم نیز بازدیدی از نمایشگاه تجهیزات نیروی هوایی صورت گرفت.

1395/02/29