برگزاری جلسه با مرکز علوم اسلامی نور
برگزاری جلسه با دانشگاه علوم پزشکی
برگزاری جلسه با دانشگاه علمی و کاربردی مهر البرز
برگزاری جلسه پارک با خانه موسیقی ایران