برگزاری جلسه با مرکز علوم اسلامی نور
برگزاری ششمین جلسه داخلی کمیته ناحیه نوآوری مدرس
برگزاری پنجمین جلسه داخلی کمیته ناحیه نوآوری مدرس
برگزاری جلسه پارک و پژوهشکده سوانح طبیعی
برگزاری سومین جلسه داخلی کمیته ناحیه نوآوری